Huis van het Kind - Noord

    

De partners van het Huis van het Kind - Noord werken samen in een netwerk.

Ze hebben de ambitie om een geïntegreerd aanbod naar (aanstaande) gezinnen op één locatie te organiseren. Ze zien een meerwaarde in het nastreven van gelijktijdigheid van activiteiten.

Huis van het Kind – Noord richt zich naar alle gezinnen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare.

Huis van het Kind – Noord wil een diversiteitaan gezinnen bereiken én samenbrengen door het kleine ontmoetente faciliteren. Als hefbomen voor een inclusieve werking wordt ingezet op een warm onthaal, een aanbod rond spel en ontmoeting en opvoedings-ondersteunendgroepsaanbod.

Het aanbod richt zich op de hele levensloop van een gezin. Kantelmomenten en transities krijgen bijzondere aandacht.

Huis van het Kind – Noord wil vanuit positieve verhalen vertrekken, niet vanuit problematieken.

Net zoals elk kind, heeft Huis van het Kind – Noord 100 talen.

Huis van het Kind heeft 3 groepen van partners: ouders, organisaties en vrijwilligers.

Ouders worden gezien als eerste opvoeders. Huis van het Kind – Noord werkt actief aan participatie door de gezinnen en ondersteunt de regierol van de ouders.

De organisatiesvan het Huis van het Kind Noord hebben de ambitie de gezinnen beter te kunnen helpen door elkaars aanbod beter te leren kennen en actief door te verwijzen.

Om het werk van de partners te ondersteunen doet Huis van het Kind – Noord beroep op vrijwilligers.

         contact: noord@huisvanhetkindbrussel.be